Công bố thông tin
Công bố thông tin phát số lượng cổ phiếu đang lưu hành
19/10/2017
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) công bố thông tin số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) công bố thông tin số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Tài liệu đính kèm:

Trân trọng thông báo.