Hội đồng quản trị
Chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
16/02/2016
Chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào lúc 8 giờ, ngày 22/04/2016 tại Trung tâm hội nghị White Palace.

NQ chot ngay to chuc DHDCD2016