Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2013 đã kiểm toán
17/03/2014
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP 2013 ĐÃ KIỂM TOÁN

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 như sau:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013:

Trân trọng thông báo.