Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2011 đã kiểm toán
23/03/2012
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP 2011 ĐÃ KIỂM TOÁN

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 như sau:

Vui lòng đọc file đính kèm:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 (Tiếng Việt).

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 (Tiếng Anh).

Trân trọng thông báo.