Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính tóm tắt quý II năm 2008 (số liệu chưa kiểm toán)
23/07/2008
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố báo cáo tài chính tóm tắt quý II năm 2008 của TAC như sau (số liệu chưa kiểm toán).

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố báo cáo tài chính tóm tắc quý II năm 2008 của TAC như sau (số liệu chưa kiểm toán).

Vui lòng đọc file đính kèm:

Báo cáo tài chính tóm tắc qúy II/2008.

Trân trọng thông báo.