Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính tóm tắt quý II năm 2007 của Tường An
21/07/2007
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An công bố báo cáo tài chính tóm tắt quý II năm 2007 của Tường An (số liệu chưa kiểm toán)
BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH TOÙM TAÉT
Quyù II naêm 2007
 
BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
(Soá lieäu baùo caùo cuûa Coâng ty chöa ñöôïc kieåm toaùn)
     

Ñôn vò tính: VNÑ

Stt

Noäi dung

Soá dö ñaàu naêm Soá dö cuoái kyø
I Taøi saûn ngaén haïn 310,681,843,287 309,593,704,930
1 Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 143,469,197,057 83,438,207,266
2 Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 10,000,000,000 10,000,000,000
3 Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 38,270,122,677 42,772,421,383
4 Haøng toàn kho 117,397,720,971 169,821,335,885
5 Taøi saûn ngaén haïn khaùc 1,544,802,582 3,561,740,396
II Taøi saûn daøi haïn 251,112,639,294 221,798,904,170
1 Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn - -
2 Taøi saûn coá ñònh 164,128,639,294 209,814,904,170
  - TSCÑ höõu hình 48,666,805,273 47,702,123,510
  - TSCÑ voâ hình 33,726,592,360 33,342,318,919
  - TSCÑ thueâ taøi chính - -
  - Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 81,735,241,661 128,770,461,741
3 Baát ñoäng saûn ñaàu tö - -
4 Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 86,984,000,000 11,984,000,000
5 Taøi saûn daøi haïn khaùc - -
III Toång coäng taøi saûn 561,794,482,581 531,392,609,100
IV Nôï phaûi traû 284,222,365,176 224,796,354,512
1 Nôï ngaén haïn 244,040,909,632 177,848,282,864
2 Nôï daøi haïn 40,181,455,544 46,948,071,648
V Voán chuû sôû höõu 277,572,117,405 306,596,254,588
1 Voán chuû sôû höõu 269,071,784,498 298,948,549,054
  - Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 189,802,000,000 189,802,000,000
  - Thaëng dö voán coå phaàn - -
  - Coå phieáu quyõ - -
  - Voán khaùc caûu chuû sôû höõu - -
  Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn - -
  Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi - -
  - Caùc quyõ 41,401,174,302 62,673,960,368
  - Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái 37,868,610,196 46,472,588,686
  Nguoàn voán ñaàu tö XDCB - -
2 Nguoàn kinh phí vaø caùc quyõ khaùc 8,500,332,907 7,647,705,534
  - Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi 8,500,332,907 7,647,705,534
  - Nguoàn kinh phí - -
  - Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ - -
VI Toång coäng nguoàn voán 561,794,482,581 531,392,609,100
       
    Ngaøy 19 thaùng 07 naêm 2007
    TOÅNG GIAÙM ÑOÁC
    HUYØNH TUAÂN PHÖÔNG MAI
       
Baám vaøo ñaây ñeå Xem file PDF
       
       

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An