Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính tóm tắt quý I năm 2006 của Công ty CP Dầu thực vật Tường An - (29/05/2006)
21/06/2006

Cty CP Daàu TV Töôøng An

Maãu soá CBTT-03

MST: 0303498754

Ban haønh theo Thoâng tö soá 57/2004/TT-BTC ngaøy 17/06/2004 cöûa Boä tröôûng Boä Taøi chính höôùng daãn veà vieäc Coâng boá thoâng tin treân thò tröôøng chöùng khoaùn

KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH

Quyù 1 naêm 2006

 

 

 

Ñôn vò tính: VND

Stt

CHÆ TIEÂU

KYØ BAÙO CAÙO

LUÕY KEÁ

1

Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï

321,246,536,213

321,246,536,213

2

Caùc khoaûn giaûm tröø

512,741,094

512,741,094

3

Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï

320,733,795,119

320,733,795,119

4

Giaù voán haøng baùn

285,036,332,461

285,036,332,461

5

Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï

35,697,462,658

35,697,462,658

6

Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính

2,235,652,555

2,235,652,555

7

Chi phí taøi chính

493,150,180

493,150,180

8

Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng taøi chính

1,742,502,375

1,742,502,375

9

Chi phí baùn haøng

20,672,676,956

20,672,676,956

10

Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp

3,916,439,083

3,916,439,083

11

Doanh thu khaùc

106,259,949

106,259,949

12

Chi phí khaùc

-

-

13

Lôïi nhuaän khaùc

106,259,949

106,259,949

14

Lôïi nhuaän tröôùc thueá

12,957,108,943

12,957,108,943

15

Thueá thu nhaäp phaûi noäp

 -

-

16

Lôïi nhuaän sau thueá

12,957,108,943

12,957,108,943

17

Thu nhaäp treân moãi coå phieáu

6,827

6,827

18

Coå töùc treân moãi coå phieáu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngaøy 08 thaùng 04 naêm 2006

 

 

Toång Giaùm Ñoác