Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính tóm tắt 9 tháng đầu năm 2006 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An.
25/12/2006
Cty CP Daàu TV Töôøng An Maãu soá CBTT-03
MST: 0303498754 Ban haønh theo Thoâng tö soá 57/2004/TT-BTC ngaøy 17/06/2004 cöûa Boä tröôûng Boä Taøi chính höôùng daãn veà vieäc Coâng boá thoâng tin treân thò tröôøng chöùng khoaùn
 
KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
Quyù 03 naêm 2006
 
       
     

Ñôn vò tính: VND

STT

CHÆ TIEÂU

KYØ BAÙO CAÙO LUÕY KEÁ
1 Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 440,344,351,759 1,150,365,805,044
2 Caùc khoaûn giaûm tröø 15,368,939 903,768,216
3 Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vu 440,328,982,820 1,149,462,036,828
4 Giaù voán haøng baùn 410,065,657,137 1,051,996,079,586
5 Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vu 30,263,325,683 97,465,957,242
6 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 4,852,489,980 12,166,058,260
7 Chi phí taøi chính 1,454,486,139 2,626,302,060
8 Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng taøi chính 3,398,003,841 9,539,756,200
9 Chi phí baùn haøng 17,610,580,818 62,179,457,784
10 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 5,646,014,989 13,829,750,249
11 Doanh thu khaùc 308,917,053 582,412,069
12 Chi phí khaùc - -
13 Lôïi nhuaän khaùc 308,917,053 582,412,069
14 Lôïi nhuaän tröôùc thueá 10,713,650,770 31,578,917,478
15 Thueá thu nhaäp phaûi noäp - -
16 Lôïi nhuaän sau thueá 10,713,650,770 31,578,917,478
17 Thu nhaäp treân moãi coå phieáu 5,645 16,638
18 Coå töùc treân moãi coå phieáu - -
       
       
    Ngaøy 17 thaùng 10 naêm 2006
    TOÅNG GIAÙM ÑOÁC
    HUYØNH TUAÂN PHÖÔNG MAI