Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính tóm tắt 6 tháng đầu năm 2006 của Công ty CP Dầu thực vật Tường An - (04/08/2006)
04/08/2006

Cty CP Daàu TV Töôøng An

Maãu soá CBTT-03

MST: 0303498754

Ban haønh theo Thoâng tö soá 57/2004/TT-BTC ngaøy 17/06/2004 cöûa Boä tröôûng Boä Taøi chính höôùng daãn veà vieäc Coâng boá thoâng tin treân thò tröôøng chöùng khoaùn

BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH TOÙM TAÉT

6 thaùng ñaàu naêm 2006

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN

 

 

 

Ñôn vò tính: VND

Stt

Noäi dung

Soá dö ñaàu kyø

Soá dö cuoái kyø

I

Taøi saûn löu ñoäng vaø ñaàu tö ngaén haïn

324,769,931,258

388,479,248,321

1

Tieàn

222,570,634,955

239,833,467,102

2

Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn

        -

-

3

Caùc khoaûn phaûi thu

21,958,598,106

57,645,530,160

4

Haøng toàn kho

76,657,379,285

90,452,808,390

5

Taøi saûn ngaén haïn khaùc

3,583,318,912

     547,442,669

II

Taøi saûn coá ñònh vaø ñaàu tö taøi chính daøi haïn

103,057,634,751

103,027,387,747

1

Taøi saûn coá ñònh

79,162,280,782

72,115,297,849

 

- Nguyeân giaù TSCÑ höõu hình

160,612,618,609

160,696,530,123

 

- Giaù trò hao moøn luõy keá TSCÑ höõu hình(*)

(97,219,339,585)

(103,581,687,150)

 

- Nguyeân giaù TSCÑ voâ hình

19,271,436,731

19,271,436,731

 

- Giaù trò hao moøn luõy keá TSCÑ voâ hình(*)

(3,502,434,973)

(4,270,981,855)

2

Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn

1,376,000,000

1,984,000,000

3

Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang

3,220,396,162

9,629,132,091

4

Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn

-

-

5

Chi phí traû tröôùc daøi haïn

19,298,957,807

19,298,957,807

6

Taøi saûn daøi haïn khaùc

-

-

III

Toång taøi saûn

427,827,566,009

491,506,636,068

IV

 Nôï phaûi traû

186,292,512,884

252,139,202,115

1

Nôï ngaén haïn

172,273,276,624

211,900,693,593

2

Nôï daøi haïn

14,019,236,260

40,238,508,522

3

Nôï khaùc

 

 

V

Nguoàn voán chuû sôû höõu

241,535,053,125

239,367,433,953

1

Nguoàn voán vaø quyõ

241,535,053,125

239,367,433,953

 

- Nguoàn voán kinh doanh

189,802,000,000

189,802,000,000

 

- Thaëng dö voán, voán khaùc

-

-

 

- Coå phieáu ngaân quyõ

-

-

 

- Caùc quyõ

25,478,015,763

34,068,242,968

 

- Lôïi nhuaän chöa phaân phoái

26,255,037,362

15,497,190,985

2

Nguoàn kinh phí

-

-

VI

Toång nguoàn voán

427,827,566,009

491,506,636,068

 

 

 

 

 

 

Ngaøy 10 thaùng 07 naêm 2006

 

 

Toång Giaùm Ñoác