Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính tóm tắc năm 2006 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An
10/04/2007
Cty CP Daàu TV Töôøng An Maãu soá CBTT-03
MST: 0303498754 Ban haønh theo Thoâng tö soá 57/2004/TT-BTC ngaøy 17/06/2004 cöûa Boä tröôûng Boä Taøi chính höôùng daãn veà vieäc Coâng boá thoâng tin treân thò tröôøng chöùng khoaùn
 
BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH TOÙM TAÉT
Naêm 2006
 
BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
(Soá lieäu baùo caùo cuûa Coâng ty ñaõ ñöôïc kieåm toaùn)
     

Ñôn vò tính: VND

Stt

Noäi dung

Soá dö ñaàu kyø Soá dö cuoái kyø
I

Taøi saûn ngaén haïn

324,769,931,258

263,110,733,687

1

Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn

42,570,634,955

115,278,641,919

2

Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn

180,000,000,000

 
3

Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn

72,158,918,263

28,061,725,178

4

Haøng toàn kho

76,657,379,285

115,081,614,518

5

Taøi saûn ngaén haïn khaùc

3,676,513,912

4,688,752,072

II

Taøi saûn daøi haïn

103,057,634,751

284,297,933,757

1

Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn

-

-

2

Taøi saûn coá ñònh

101,681,634,751

152,313,933,757

 

- Taøi saûn coá ñònh höõu hình

63,393,279,024

51,516,488,993

 

Taøi saûn coá ñònh voâ hình

35,067,959,565

34,110,865,801

 

Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính

-

-

 

Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang

3,220,396,162

66,686,578,963

3

Baát ñoäng saûn ñaàu tö

-

-

4

Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn

1,376,000,000

131,984,000,000

5

Taøi saûn daøi haïn khaùc

-

-

III

Toång coäng taøi saûn

427,827,566,009

547,408,667,444

IV

Nôï phaûi traû

186,292,512,884

283,303,168,621

1

Nôï ngaén haïn

172,050,557,351

251,401,316,787

2

Nôï daøi haïn

14,241,955,533

31,901,851,834

V

Voán chuû sôû höõu

241,535,053,125

264,105,498,823

1

Voán chuû sôû höõu

234,292,851,630

255,564,553,195

 

- Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu

189,802,000,000

189,802,000,000

 

- Thaëng dö voán coå phaàn

-

-

 

- Coå phieáu quyõ

-

-

 

Cheânh leäch ñôn giaù laïi taøi saûn

-

-

 

Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi

-

-

 

- Caùc quyõ

18,235,814,268

35,964,653,819

 

- Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái

26,255,037,362

29,797,899,376

 

Nguoàn voán ñaàu tö XDCB

-

-

2

Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc

7,242,201,495

8,540,945,628

 

- Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi

7,242,201,495

8,540,945,628

 

- Nguoàn kinh phí

-

-

 

- Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ

-

-

VI

Toång coäng nguoàn voán

427,827,566,009

547,408,667,444

       
       
    Ngaøy 14 thaùng 03 naêm 2007
    TOÅNG GIAÙM ÑOÁC
    HUYØNH TUAÂN PHÖÔNG MAI