Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011
15/08/2011
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 (số liệu đã kiểm toán) như sau:

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011 như sau:

Vui lòng đọc file đính kèm:

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011.

Trân trọng thông báo.