Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính quý IV năm 2007
31/01/2008
Công văn giải trình về việc lợi nhuận quý IV biến động 5% so với quý III năm 2007. Báo cáo tài chính tóm tắt CĐKT quý IV-2007. Báo cáo tài chính tóm tắt KQKD quý IV-2007.