Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính Quý III năm 2007
24/10/2007
Công bố thông tin tóm tắt Quý III_2007.pdf
Công bố KQKD tóm tắt Quý III_2007.pdf
Giải trình biến động 5% so với Quý II năm 2007.pdf

Thông báo

Mọi người vui lòng đọc file đính kèm:

Công bố thông tin tóm tắt Quý III_2007.pdf

Công bố KQKD tóm tắt Quý III_2007.pdf

Giải trình biến động 5% so với Quý II năm 2007.pdf

Trân trọng thông báo.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An.