Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính quý III 2011
26/10/2011
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố báo cáo tài chính qúy III/2011 (số liệu chưa kiểm toán) như sau:

Tường An công bố báo cáo tài chính quý III/2011

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố báo cáo tài chính qúy III/2011 (số liệu chưa kiểm toán) như sau:

Vui lòng đọc file đính kèm:

Báo cáo tài chính quý III/2011.

Trân trọng thông báo.