Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính quý II năm 2014
18/07/2014
Dầu Tường An (TAC) công bố báo cáo tài chính quý II năm 2014 (số liệu chưa kiểm toán).

Tường An công bố báo cáo tài chính quý II năm 2014

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) công bố báo cáo tài chính qúy II năm 2014 (số liệu chưa kiểm toán) như sau:

Vui lòng đọc file đính kèm:

Báo cáo tài chính quý II năm 2014 (Bản tóm tắc).

Báo cáo tài chính quý II năm 2014 (Bản đầy đủ).

Trân trọng thông báo.