Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính quý II năm 2011
26/07/2011
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố báo cáo tài chính qúy II/2011 (số liệu chưa kiểm toán) như sau:

Tường An công bố báo cáo tài chính quý II/2011

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố báo cáo tài chính qúy II/2011 (số liệu chưa kiểm toán) như sau:

Vui lòng đọc file đính kèm:

Báo cáo tài chính quý II/2011.

Trân trọng thông báo.