Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010
28/01/2011
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố báo cáo tài chính qúy IV/2010 (số liệu chưa kiểm toán) như sau:

Báo cáo tài chính quý IV năm 2010

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố báo cáo tài chính qúy IV/2010 (số liệu chưa kiểm toán) như sau:

Vui lòng đọc file đính kèm:

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thuyết minh báo cáo tài chính

Trân trọng thông báo.