Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán
21/03/2016
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 ĐÃ KIỂM TOÁN

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 như sau:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015:

Trân trọng thông báo.