Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán
23/03/2015
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP 2014 ĐÃ KIỂM TOÁN

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 như sau:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014:

Trân trọng thông báo.