Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính năm 2007
20/03/2008
Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2007.
Chỉ số tài chính tóm tắt năm 2007.
Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007.

Báo cáo tài chính năm 2007

Mọi người vui lòng đọc file đính kèm:

  1. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2007.
  2. Chỉ số tài chính tóm tắt năm 2007.
  3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007.

Trân trọng thông báo.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An.