Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010
24/03/2011
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 như sau:

Vui lòng đọc file đính kèm:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 (tiếng việt).

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 (tiếng anh).

Trân trọng thông báo.