Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009
02/04/2010
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 như sau:

Vui lòng đọc file đính kèm:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 (Tiếng Việt).

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 (Tiếng Anh).

Trân trọng thông báo.