Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) xin công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 như sau:

Vui lòng đọc file đính kèm:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008.

Trân trọng thông báo.