Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2015
15/08/2015
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2015

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 ĐÃ KIỂM TOÁN

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2015 như sau:

Vui lòng đọc file đính kèm:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2015 (Tiếng Việt).

Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2015 (Tiếng Anh).

Công văn giải trình số liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2015.

Trân trọng thông báo.